طراحی شهری کیش

طراحی شهری بلوارهای امیرکبیر و مروارید کیش، بر اساس بازخوانی الگوی بومی معماری کیش و توجه به اقلیم این جزیره شکل گرفته است. معماری کیش در عصر حاضر میتواند بازخوانی از الگوهای سنتی جزیره کیش پیش از توسعه شتابان آن باشد.این طرح در مسابقه محدود طراحی شهری که توسط منطقه آزاد کیش برگزار گردید، برنده اول مسابقه شده است.

معماری کیش

معماری کیش به عنوان یک جزیره تاریخی، تابعی از شرایط اقلیمی و الگوی زندگی در حوزه جغرافیای جنوب ایران بوده است. اما تحول سریع کیش از اواخر دهه 40 شمسی از یک جزیره بومی به یک محل تفرجگاهی باعث دگرگون شدن هویت معماری آن شده است. معماری کیش در دوره پهلوی دوم به تبع حضور شرکت های عمدتا فرانسوی، ساختارهای مدرن بتنی با الگوگیری نسبی از معماری سنتی ایران بوده است. توجه به اقلیم کیش و کوران باد، سایه اندازی و توجه به تراس و فضاهای بیرونی در طراحی شهری کیش آن زمان نیز دیده میشود.

ایده طراحی شهری کیش

کوچه در شهر سنتی، سرشار از زندگی است. محله داستانی دارد و انسان ها پیوند متفاوتی دارند، ایده طرح بازخوانی کوچه ها و زندگی فراموش شده میان آن ها در ساختاری جدید است. این کوچه ها در بلندا با هم پیوند میخورند و هم راستا با گذر شهر مدرن، پیوستاری میسازند. این پیوستار در پناه سایه و در کوران باد، تجربه یگانه از بودن در جزیره کیش میسازد. کوچه ها جانی دوباره میگیرند.

ایده اصلی در طراحی شهری بلوار امیرکبیر و مروارید نیز بر پایه بازخوانی این الگو در ساختاری مدرن بوده است. بر اساس این ایده، معماری کیش در عصر حاضر بازخوانی از معماری بومی کیش پیش از توسعه آن میباشد. این ایده طراحی با بهره گیری از المانهای معماری کیش و توجه ویژه به مبانی طراحی اقلیمی شکل میگیرد تا آسایش اقلیمی بیشتری ایجاد نماید.

میگذرم از کوچه ها، سوار بر نسیم، به سبکی سایه،  در میان چهره ها در همهمه صدا