طراحی شهری اراضی جی

طراحی شهری مرکز شهری جی طرح بازآفرینی ،نوزایی شهری و طراحی منظر شهری در جنوب غربی تهران است.

پادگان جی و محله جی

نیمی از ضلع شمالی خیابان سی متری جی مجاور پادگان جی از پادگان‌های قدیمی است. در سال 1391  ، طرح  تبدیل پادگان قدیمی به فضای عمومی شهری توسط شهرداری تهران اعلام شد. در پی آن یک مسابقه محدود برای انتخاب طرح مناسب برگزار گردید. اراضی 57 هکتاری میبایست به یک مرکز شهری با متراژ تقریبی 1 میلیون و 700 هزار متر مربع تبدیل شود.

الگوی مشارکت اجتماعی در طراحی

الگوی مشارکتی طراحی به دنبال تعریف نگرش جدید در تغییر خلق و مدیریت محیط برای مردم است. البته باید دانست که حالت متعالی آن گذر از معماری برای مردم و رسیدن به الگوی معماری همراه مردم است. توان این الگو در همگام سازی برنامه ریزی با نیازها و خواسته های مردم است که شکاف های سنتی میان فرهنگ مردمی و طراح حرفه ای را از بین می برد . پویایی جامعه مشارکت جو بر این اساس قرار می گیرد که محیط ، شکل پاسخگویی خواهد داشت چنانچه شهروندان و مردم جامعه به جای اتخاذ رفتاری مصرف کننده صرف و منفعل، در فرآیند شکل گیری محیط شرکت کنند. اصول دموکراتیک نیز همواره شهروندان را به شرکت در فرآیند های دموکراتیک و تصمیم گیری عمومی فراخوانده است.

طراحی شهری و نوزایی شهری

توجه به همسایگی محله جی در کنار مرکز شهری پیش بینی شده بسیار مهم است. در طراحی شهری و طرح نوزایی شهری میبایست ساکنان فعلی مد نظر قرار گیرند. ایجاد چرخه اقتصادی پایدار برای ساکنین در پی ایجاد مرکز شهری یکی از اهداف است.علاوه بر این ف ایجاد مشارکت فعال در نگه داری فضای شهری و نظارت محلی بر آن حائز اهمیت است.

طراحی منظر

طراحی منظر شهری عمومی چند ده هکتاری نیز بر اساس الگوی مشارکتی تعریف شده است. تعریف الگوهای آبرسانی با توجه به مسئله کمبود آب اولین مهم در طراحی منظر بوده است. برنامه ریزی و برنامه دهی منظر به جهت فضاهای آموزشی برای شهروندان و اقتصادی در خدمت ساکنین محلی انجام شده است. بدین وسیله مالکیت منظر عمومی در اختیار شهروندان قرار میگیرد.