داروخانه نوید

طراحی داروخانه نوید، انتقال و بازطراحی یک داروخانه در محله پیروزی تهران است .

ایده طراحی

کارفرما از داروسازان قدیمی محله پیروزی است که در سال 1332 داروخانه نوید را دایر کرده است. به علت قرارگیری داروخانه در طرح شهرداری و تعریض تقاطع ، شهرداری یک ملک در همسایگی را به کارفرما واگذار کرد . هدف کارفرما انتقال کامل داروخانه و اصلاح نواقص داروخانه قدیمی به محل جدید بود . عرض کم زمین جدید و فضای همکف کمتر نسبت به داروخانه قدیمی مهم ترین چالش در برآوردن نیازهای کارفرما بود .

ابتدا سطوح مورد نیاز قفسه داروها در داروخانه 1332برداشت شد. سپس چیدمان های مختلف قفسه ها برای تامین فضای مورد نیاز داروها طراحی شد .بخش های فروش آرایشی و بهداشتی به دو بخش متفاوت و متمایز در فضای داخلی تقسیم شدند . برای رسیدن به خواسته های کارفرما ، تامین دید و نیزرعایت ضوابط سطوح ساخت شهری ، سطح 60 % و حداکثر سطح ساخت گونه ای طراحی شد که یک گشایش عمودی و ارتباط بصری بین بخش های مختلف  فراهم شود .

در طراحی داخلی این گشایش و چیدمان فضاهای طبقات به گونه ای با طبقه همکف ترکیب شدند. این ترکیب سبب تاکید بر دو بخش فروش آرایش و بهداشتی تاکید شود . دو بخش مجزای فروش با مصالح متفاوت ، یکی به رنگ سفید و دیگری با سطوح چوبی و در ترکیب با احجام پس و پیش رفته طبقات کلیت یکپارچه فضا را شکل میدهند . این کلیت یکپارچه در عین حال از دوبخش متمایز در فضای داخلی تشکیل شده است . فاصله میان این دو بخش به شکل یک شکاف نورانی در سقف طبقه همکف ، دیوار طبقه اول و نهایتا تا نمای پروژه امتداد می یابد .

مزایا و نو آوری های پروژه

 • معماری ساده و آرام در فضای پرهیاهوی چهارراه پرترافیک .
 • ایجاد شفافیت در ارتباط با گذر پیاده .
 • پوسته صلب نما به عنوان یک پوسته پنهان کننده فضای داخل .
 • ایجاد مقیاس و ارتفاع متنوع در سطح کم برای ایجاد تنوع فضایی و فضای خلاف آمد انتظار برای مشتری .
 • استفاده از ضوابط شهرداری برای ایجاد یک فضای متفاوت ، تامین گشایش های عمودی و تامین دید فضای داخلی .
 • در نظر گرفتن دید بخش های مختلف به فضای اصلی در طراحی داخلی .
 • ایجاد تمایز در بخش داروهای مختلف آرایش بهداشتی با استفاده از بازی حجم و مصالح در طراحی داخلی داروخانه.
 • امتداد حرکت کلی ظراحی داخلی ( شکاف نورانی بین دو بخش اصلی ) در نمای پروژه .

طراحی داخلی داروخانه نوید در نهمین دوره جایزه معماری داخلی ایران حائز رتبه دوم شده است. همچنین این پروژه در کتاب معماری فضاهای تجاری در اسپانیا چاپ شده است.

 • نشانی : تهران، پیروزی
 • کارفرما : دکتر مجدآبادی
 • سال : 1393
 • سال ساخت : 1394
 • معمار مسئول : شهاب میرزاییان ، الهام مستوری
 • اجرا : امیر مهدی مستوری
 • گروه معماری : محمد ابراهیم تاجیک ، مرجان نظری
 • عکس : هامون مقدم