بازار محلات

در شهرطراحی منظر و طراحی فضای سبز شهری بازار محلات با الگوی مشارکت اجتماعی انجام شده است.

بازار محلات

بازار شهر محلات در هسته تاریخی شمال شهر و در نزدیکی باغ ها و تفرجگاه طبیعی سرچشمه قراردارد. مانند سایر شهرها، بازار محلات که ستون فقرات بافت و عامل پیوند دهنده عناصر شاخصی همچون حسینیه و مسجد است، از یک سو متصل به محور دسترسی گردشگران و مردم بومی به جاذبه های طبیعی سرچشمه و از سوی دیگر امتداد آن به آرامستان تاریخی گوشه می رسد.

این مکان سرپوشیده نیست و سقفی از آسمان و شاخ و برگ درختان وجود آب، آن را به مکانی متمایز تبدیل کرده که یکی از سرزنده ترین و پررونق ترین بخش های شهر و مکان تعاملات اجتماعی مردم است. لازمه ارتقای نقش بازار در شهر محلات به عنوان محوری پیاده، جذاب و امن،طراحی فضای سبز، انتقال محل های بارگیری و باراندازی به جداره پشت بازار بود. با هماهنگی کسبه روش سنتی حملبار با چرخ دستی احیا و ورود وسیله نقلیه جز در موارد اضطراری(آمبولانس و آتش نشانی) محدود شد.

طراحی منظر . ایده ها

دو محور فرعی بازار کهنه و بازار وحید از مسیر اصلی بازار منشعب می شود که علاوه بر طراحی راسته اصلی در مرحله نخست، ساماندهی و طراحی راسته بازار وحید و طراحی کف و جداره راسته بازار کهنه و تبدیل آن به محل عرضه صنایع دستی و بومی شهر در مراحل بعد دستور کار قرار گرفت.

ضرورت مشارکت مردمی در مراحل برنامه ریزی، طراحی و ساخت پروژه و نیز مدیریت کسبه در بهره برداری و نگهداری از پروژه، تعامل با بازاریان را ایجاب می کرد.مهمترین دستاورد آن کمک به احیای یک قنات قدیمی و جاری نمودن آب آن در بازار بود. تبدیل بازار از یک مسیر پیاده تحت سیطره وسایل نقلیه بارگیری و باراندازی به مسیر پیاده ای امن و محل استراحت، فراغت و گردهم آیی های اجتماعی آیینی و مذهبی- به ویژه در جلوخان مسجد بازار- ایده پایه ای طرح است.

این مهم از طریق حذف موانع و الحاقات نامناسب و همسطح کردن مسیر پیاده دو سوی محور آب، برقراری دسترسی های عرضی متعدد در طول بازار و اصلاح الگوی حرکت آب در میان بازار و ایجاد کیفیت های متفاوت بصری در مسیر آب و طراحی فضای سبز در ترکیب با گیاهان و مکان یابی محل های مکث و استراحت در لابه لای درختان مسیر شد.

طراحی منظر . راهکارها

برای بهبود آبیاری درختان، مقطع باغچه های افقی موجود به سطوح شیبدار تغییر شکل پیدا کرد و مسیرهای آب برای سایر باغچه های همسطح فراهم شد. از تنوع گونه های گیاهی نیز به ویژه گل های قابل پرورش و نگهداری در شهر محلات برای ایجاد فضاهای رنگی در طراحی فضای سبز در بازار استفاده شد. عناصر نورپردازی کوتاه و متوسط جایگزین پایه چراغ های بلند قبلی شد که انبوه درختان بازار مانع انتشار روشنایی شان می شد.

این کار به افزایش زمان مفید مراجعه به بازار با حداقل هزینه ممکن، پوشش تراورتن موجود در کف بازار برچیده شد و با طرح و هندسه ای متفاوت دوباره در کفسازی مورد استفاده قرار گرفت.زمینه سفید کفسازی سایه درختان را با شدت بیشتری بر زمین نمایان و حضور طبیعت را در بازار تاکید می کند.

طراحی فضای سبز در ارتباط با این مسیر به گونه ای انجام شده است که سطح دید به حداکثر برسد. برای دست فروشان و کسبه غیررسمی که یکی از عوامل اصلی رونق بازار هستند، محلی کنار بازار وحید در توسعه آتی در نظر گرفته شد.

همکاری با مهندسین مشاور نگین شهر آینده