اداری تجاری مهرشهر

طراحی اداری تجاری مهرشهر، در چهارراه اصلی مهرشهر بر اساس تنوع دید سواره و پیاده طراحی شده است.

مهرشهر از گذشته به عنوان یک منطقه ویلایی شناخته شده است. زمین پروژه در چهارراه اصلی مهرشهر واقع شده است. ایده طراحی بر اساس شکلگیری کالبدی متناسب با شکل زمین و دیدهای شهری لحاظ شده است. سطوح ساخت و نیز کاربری های لحاظ شده در طبقات نیز متفاوت بوده است.

طبقه همکف به یک تجاری با سطح ساخت 60 درصدی ، طبقه اول رستوران و دو طبقه اداری با سطح ساخت 40 درصدی اختصاص داده شده است. برای ایجاد فضاهای عمومی تفاوت سطوح ساخت به شکل یک پلازای سبز در ارتباط با رستوران دیده شده است. این پلازا در سمت جنوب باعث ایجاد حجم آیکونیک با چهار نما در طبقات اداری شده است.

حجم اداری بر اساس شکل و هندسه زمین طراحی شده است تا سبب ایجاد دیدهای متنوع بر اساس حرکت سواره و پیاده اطراف چهارراه باشد. بام پروژه نیز بر اساس سابقه ساخت ویلایی در مهر شهر به شکل شیبدار و در ترکیب با فرم کلی لحاظ شده است. ادامه این حرکت در بام باعث ایجاد نوارهایی بر حجم پروژه شده است. این نوارها سبب جدا شدن مرز واحدهای اداری در داخل و پوشاندن تراس های اداری و تاسیسات مستقر می شوند.