آپارتمان سمنان پیوندی

 آپارتمان سمنان پیوندی با طراحی نمای متفاوت  آنرا از بافت اطراف شهری متمایز ساخته است.

خواسته های طرح

سفارش دهنده  آپارتمان سمنان پیوندی ، بزرگترین پسر خانواده اهل سمنان است که با خرید یک زمین قصد ساخت یک بلوک آپارتمانی داشت. خواسته آن ها یک آپارتمان چهار واحده در چهار طبقه در قطعه زمینی مثلثی بود. این چهار واحد همسان در هر طبقه بر روی یک طبقه پارکینگ در همکف لحاظ شدند. طبقه زیرزمین نیز به فضاهای ورزشی و استخر اختصاص یافت.

ایده طراحی آپارتمان سمنان

طراحی واحدهای آپارتمان سمنان پیوندی برای استفاده بهینه از فضا و همچنین دسترسی به نور درنظر گرفته شده اند. به گونه ای که هر کدام قابلیت استفاده از نور و نیز استفاده از نمای اصلی را دارند. برای جلوگیری از دید به داخل واحدها پنجره ها داخل تر و میال نسبت به نمای اصلی طراحی شده ان. همچنین این عقب رفتگی باعث ایجاد سایه و تضاد بیشتر حجم شده است. در طراحی پلان آپارتمان نیز بخش های خصوص و عمومی نیز از یکدیگر تفکیک شدند. در طراحی پلان آپارتمان سعی شده است تا زوایای زمین از چشم مخفی بماند.

ایده طراحی نما 

در طراحی نما نیز، نما آپارتمان سمنان به دو بخش کلی تقسیم شده است: بخش شفاف و بخش صلب. بخش صلب با سنگ سفید پوشیده شده است. بخش شفاف با قاب بندی سنگ مشکی و پنجره های مشکی عقب تر نشسته است. این عقب نشستگی باعت در سایه قرارگرفتن پنجره ها می شود. در طراحی نما آپارتمان سمنان، اقلیم و شدت تابش در سمنان، میبایست مد نظر قرار گیرد.همچنین با توجه به شکل مثلثی زمین بخش صلب نیز نسبت به نما آپارتمان در زاویه قراردارد. لذا بخش شفاف مورد تاکید در نما قرار گرفته است . این بخش با یک حرکت ریتمیک پوسته صلب را شکافته است. این حرکت ریتمیک باعث ایجاد تنوع در نما شده است. علیرغم طراحی پلان یکسان واحدهای آپارتمان نما ظاهری متنوع دارد.

  • آدرس : سمنان
  • کارفرما : پیمان پیوندی
  • تاریخ : 1394
  • تاریخ اجرا : 1396
  • معمار مسئول : شهاب میرزاییان
  • گروه معماری : امیرحسین طالبیان، یاسمن کرمی، مرجان نظری